Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj predškolskoj ustanovi „Ivančica“ Usora

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 34. Pravila Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 13/17) i članka 41. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj:5/17) Općinski načelnik  o b j a v l j u j e 
 
J A V N I  O G L A S
za izbor i imenovanje kandidata na  poziciju predsjednika i
članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove  „Ivančica“ Usora
     
     

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj predškolskoj ustanovi „Ivančica“ Usora
 
1.Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora
 
- Predstavnik osnivača   -   1 (jedan) član
- Predstavnik Vijeća roditelja -    1 (jedan) član
- Predstavnik stručnog osoblja ustanove -  1 (jedan) član

 

Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBIH , web stranici općine Usora, Radio postaji Usora i Oglasnoj ploči općine Usora.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenim novinama FBiH. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

    

 Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

  Povjerenstvo za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova 

Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora

Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora

sa naznakom:

Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“Usora 
– NE OTVARATI-

      

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.

Kompletan javni oglas možete pogledati Ovdje

 

 

Izvor: www.usora.com

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.